CILJEVI NKPJ

Nova komunistička partija Jugoslavije ima svoje dugoročne i kratkoročne ciljeve. Dugoročni cilj NKPJ je rušenje postojećeg kapitalističkog društvenog sistema i stvaranje socijalističke alternative i komunističke perspektive. Dugoročni cilj je potpuno uništenje eksploatacije tuđeg rada i razvlašćenje parazitske klase kapitalista koja bestidno stiče profit na znoju i krvi proletarijata. Jedan od osnovnih preduslova za obnovu socijalizma u Evropi je jačanje komunističkih snaga u prvoj zemlji socijalizma Rusiji, odnosno na prostoru nekadašnjeg Sovjetskog Saveza. NKPJ podseća da je upravo privremeni raspad SSSR-a, uzrokovan pre svega izdajom rukovodstva na čelu sa Mihailom Gorbačovom, označio, isto tako samo privremeni, slom socijalizma u zemljama Evrope, među njima i naše domovine Jugoslavije. Kao svoj dugoročni cilj NKPJ pred sebe postavlja i zadatak obnove Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koju je razbio zapadni imperijalizam uz pomoć svojih slugu iz redova domaće pete kolone. Kao komunisti mi se zalažemo za obnovu SFRJ, ne samo iz razloga socijalističkog patriotizma ( jer je SFRJ bila prva država na našim prostorima u kojoj je izvojevana revolucija, odnosno u kojoj je na vlast došla radnička klasa) već i zato što nepokolebljivo smatramo da je ujedinjeni jugoslovenski prostor prepreka agresivnim imperijalističkim planovima u našem regionu, kao i istorijska težnja i najoptimalnija solucija za život i prosperitet svih jugoslovenskih naroda i nacionalnih manjina. Kao Partija koja se rukovodi principima proleterskog internacionalizma i nastupa pod parolom “Proleteri svih zemalja ujedinite se” NKPJ se bori za pobedu socijalizma na globalnom nivou, odnosno da ceo svet postane socijalistički i započne izgradnju komunizma.

Kratkoročni cilj NKPJ predstavlja ulazak u parlament Srbije, kao i ulazak u parlamente svih bivših jugoslovenskih republika u kojima deluje kako bi buržoaska skupština bila iskorišćena kao tribina za agitaciju komunističkih ideja, stavova a protiv kapitalizma i imperijalizma. NKPJ se u okviru svojih kratkoročnih ciljeva zalaže za zaustavljanje reakcionarnog procesa privatizacije i deprivatizaciju imovine koja je dosad prevedena u ruke privatnih vlasnika – eksploatatora kako stranih tako i domaćih kapitalista. NKPJ polazi od neoborive činjenice da je svaka privatizacija pljačka i da nema poštene privatizacije. NKPJ je u prvim redovima istinskog klasno orijentisanog sindikalnog pokreta koji odbacuje reakcionarnu parolu o “socijalnom dijalogu” između buržoaske države i poslodavaca sa jedne i proletarijata sa druge strane. Nema mira i pomirenja među klasama. Samo ukidanjem eksploatacije tuđeg rada koju prema radničkoj klasi primenjuju parazitski trutovi kapitalisti i njihovi pomagači buržoaski političari mogu se stvoriti uslovi za istinsku slobodu i prosperitet ljudi koji žive od svog rada. NKPJ se zalaže za stvaranje ujedinjenog anti-imperijalističkog fronta svih jugoslovenskih naroda kao i svih naroda Balkana za proterivanje zapadnih imeprijalista sa prostora našeg regiona. NKPJ kategorički zahteva da NATO okupacione trupe napuste teritoriju Kosova i Metohije, koje predstavlja neotuđiv deo Srbije, kao i teritorije Bosne i Hercegovine i Makedonije. Odlazak imperijalističkih okupacionih trupa sa prostora našeg regiona predstavlja prvi preduslov za ponovo ujedinjenje jugoslovenskog prostora i obnavljanje naše socijalističke domovine, SFRJ. NKPJ propagira ideje jugoslovenskog patriotizma i proleterskog internacionalizma i u tom smislu zalaže se za poraz svih nacional-šovinističkih ideologija koje za cilj imaju da podele i zavade jugoslovenske narode, kao i poraz fašističkih, rasističkih i ksenofobnih ideja koje su se pojavile na našim prostorima , naročito nakon pobede Petooktobarske kontrarevolucije 2000. godine u Srbiji. NKPJ ističe da naš narod nikada nije ispoljavao ksenofobiju i da oni koji je šire neće biti prihvaćeni već će naprotiv biti odbačeni. Snage progresa su već jednom pobedile fašizam i rasizam na prostoru Jugoslavije, u toku Drugog svetskog rata, pa takva sudbina očekuje i one koji danas propagiraju te reakcionarne ideologije, nastale kao deformacija i izvitoperenje kapitalističkog društvenog sistema.