РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ

КОНГРЕС

Конгрес је највиши орган Нове комунистичке партије Југославије и, по правилу, одржава се сваке четврте године. Делегати Конгреса су сви чланови Централног комитета НКПЈ, сви секретари републичких, покрајинских и окружних комитета, чланови Секретаријата СКОЈ-а, председници Статутарне и надзорне комисије, као и делегати изабрани сразмерно броју чланова у општинским организацијама НКПЈ, у броју и на начин утврђен одлуком Централног комитета Нове комунистичке партије Југославије. Одлуку о сазивању и начину припрема Конгреса доноси Централни комитет НКПЈ. Ванредни конгрес се може сазвати у случају потребе. Одлуку о одржавању ванредног Конгреса доноси Централни комитет НКПЈ. Ванредни конгрес се може сазвати и на захтев једне републичке организације НКПЈ. Ванредни конгрес се може сазвати и на основу захтева једне трећине окружних комитета који чине НКПЈ. Сазивање редовног Конгреса мора се објавити најмање месец дана пре одржавања.

ЦЕНТРАЛНИ КОМИТЕТ

Централни комитет је највиши орган Партије између два конгреса. Централни комитет НКПЈ чине истакнути, способни, одани и активни чланови Партије из целе земље. Он има најмање шездесет једног, а највише сто тридесет једног члана. Централни комитет руководи целокупним радом НКПЈ, организује сарадњу са другим политичким партијама и покретима у земљи и иностранству. У свом раду Централни комитет се руководи демократским централизмом. Централни комитет ради у пленумима. Пленуме заказује Генерални секретар, или, по његовом овлашћењу, одређени члан Секретаријата НКПЈ. Радом пленума руководи Генерални секретар, односно лице које одреди он, а у његовом одсуству Секретаријат.

СЕКРЕТАРИЈАТ (ПОЛИТБИРО)

Централни комитет бира из својих редова седамнаест, а најмање девет чланова Секретаријата НКПЈ. Секретаријат је извршно и оперативно тело Централног комитета НКПЈ. Он непосредно спроводи политику НКПЈ, свих организација и органа НКПЈ и координира њихов рад. Радом Секретаријата руководи Генерални секретар, или лице које он одреди. Чланови Секретаријата могу добити разна задужења за: организациона, политичка, идејна, информативна, привредно-финансијска, културна, информативна, научна, међународна и друга питања. Секретаријат ради у седницама које се, по правилу, одржавају једном у петнаест дана. Секретаријат може имати и стручну службу.

ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА

Конференцију сазива Централни комитет. Делегати Конференције су сви чланови Централног комитета, секретари покрајинских и окружних комитета, као и одређени број представника општинских организација, о чему одлуку доноси Централни комитет. Конференција се може сазвати и на захтев једне републичке организације НКПЈ, или једне трећине окружних организација НКПЈ. Конференција се сазива по потреби, а, по правилу, једном годишње. Конференција доноси одлуке простом већином гласова. Гласање може бити јавно или тајно, зависно од одлуке делегата. Одлуке Конференције могу имати снагу Конгреса.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Конгрес бира Генералног секретара на четири године. Генерални секретар представља НКПЈ и руководи Централним комитетом и Секретаријатом.

ИЗВРШНИ СЕКРЕТАР